is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 438 X

Ed. van agteren begrepen, en zich overtuigd gevonden hebben, dat men voor en op den 22 December te fterk had geijverd — en dat Hun Ed. Gr. Mog., bij Hoogstderzelver Refoïutie van dien dag, niet hadden benadeeld de Privilegiën dezer Stad — dewijl de Heeren Gecommitteerden daarbij geenszins zijn gemaakt tot Mederegters van den Burger, maar alleen tot Advifeurs der Schepensbank, welks Regterlijke en privitive Cognitie geenszins verkort is door den wil van den Souverein, dat de Cognitie, in eenige fpeciale gevallen, moet geleideden in pralende van zoodanige Neutrale Toehoorders en Advifeurs, welke geene bevoegdheid hebben, van in het uitbrengen van Dispolitien en Vonnisfen medeteftemmen, en wier adfiltentie dus de Heeren Schepenen geenzins belet de voorkomende zaken te fcheiden bij haare „ ziele na hare wetenheid, met onzen Regtere" zoo als immers de dagelijkfche exempelen daarvan de fterkfte preuves uitleveren.

Zoo de meer voorn. Heeren dit niet erkennen, Waar integendeel nog van oordeel zijn, dat het tegen Stads Privilegiën ftrijdig is, eenige Regterlijke Functien van de Schepensbank, in pnefentie van Heeren Gecommitteerden van den Souverein , te doen uitöeffeuen, en dat de Vroedfchap zulks heeft kunnen prohibeeren , dan hebben zij het aan hunne eigene zwakheid, of toegevendheid aan het gevoelen van anderen, alleen te imputeeren, dat

zulk