is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)•'( 44° >(

hunne nagedagtenis'bij de Succes'feuréri,: die uit de Notulen dezer Vergadering , de in:creslante Historie van dezen tijd zullen willen nagaan, bloot te ftellen aan de verdenking, dat zij uit bewustheid van fchuLi gezwegen hadden.

AANTEEKENING van den Vroedfchap Reepmaker.

jtvTadien ik Öndergeteekende, Mederaad ia de Vroedfchap , offchoon . in, de maand Augustus 1785 niet ter dagvaart Gedeputeerd geweest zijnde , mij echter, op den 29 derzelver maand, nevens de Heeren van Mierop en van Hoogftraten, gevoegd hebbe bij de Aanteekening, te dien dage door Heeren Burgemeesteren in de Notulen gedaan infereeren, als den inhoud derzelver Aanteekening alleszins advoueerende, verklare uit deu zelfde hoofde mij nu ook te conformeeren met de nadere Aanteekening, door Heeren Burgemeesteren , nevens den Heer van Hoogftraten, op heden gedaan, cn verzoeke zulks meae in de Notulen werde geRel^.

Rotterdam, 14 Nov. 1785. (Wat geteekend,')

J. R E E P' M A K E R,

van Strevehhoek. Einde van het Vierde Deel.