Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 4°* X

Litt. K. EXTRACT uit de Refolutien van de Vroedfchap der Stad Rotterdam, genomen op

Den 19. October 1587.

C3p huifden is bij Gecommitteerden dezer Stede , in de Vergaderinge van de Staten geweest zijnde; den voornoemde Vroedfchappen voorgedragen de fwarigheid ofte moeiterije, binnen der Seede van Leijden onlangs gerezen, ende omme alfulke of diergelijke inconvenienten binnen dezer Stede te verhoeden ende voorkomen, is bij de voorfchreven Vroedfchappen gerefolveert ende befloten dat zekere Perfonen zullen werden gecommitteert, benefl'ens den Capitein van de Schutterije dezer Stede, die de Cedulle of Holle van de Schutterije zullen vifiteren, mede ook de Rolle van de Buurt-Wachte, omme de onbekwame Perfonen daar uit te ftellen, ende weder in te voeren, alfulke Perfonen , als zij uit de Rolle van de Buurtwachten tot Schutteren bekwaam zullen vinden , item , dat de Schutteren , wiens Wachte fal wezen, gehouden zullen zijn voortaan alle nagten zelve perfoonelijk te waken, fonder iemand anders in hare plaatfe te mogen ftellen, dan bij ziekte of abfentie uit den Stede.

Dat voorts tot berer onderhoud ende verfekert>»c:d derzelver Wachte, van nü voortaan van de

Hee,

Sluiten