is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *7* X

dres der Schutterij, vertouwende dat wanneer dit poinct eenmaal na genoegen zoude zijn afgedaan, het misnoegen grootlijks zoude verdwijnen, en het is tot dat einde dat deze Vergadering de bewuste Heeren Gecommitteerden benoemd heeft tot het beramen van middelen ter verbeetering van dezer Stads-Schutterij , hebbende dezelve

echter nimmer van begrip geweest Ik

beroep mij wederom op de voorfchreve Leden van de Wethouderfchap dat door

die Heeren zoude worden geconcludeerd tot Poincten die de ganfche conftitutie van de Stad zouden omkeeren , zonder deze Vergadering vooraf daarin te kennen, en hier uit volgt dat de Wethouderfchap, te dier tijd nimmer geoordeeld heeft dat die Gecommitteerde Heeren met Heeren Commisfarisfen van Hun Ed. Gr. Mog. door het doen van Rapport deze zaak in de gecombineerde Vergadering zouden overbrengen , om daarna zulks aldaar te laten concluderen ; want om niet te zeggen dat het een con'ftant gebruik is, dat in de gecombineerde Vergadering maar tweederlei (temmen uitgebragt worden , (temmende daar altoos de geheele Wethouderfchap, of wel de Meerderheid van dezelve, voor het eene Lid, zonder dat de uiiTereerendeLeden van

de