Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<W wiens regeering als Staatsminister, Frank' ryk al dieper en dieper in flaverny en innerlyke ellende wegzonk, naar maate hetzelve uiterlyk in magt en luister fcheen toeteneemen. Men moet derhalven de Kerk intreedende, is 't mo» gelyk, eerst de gefchiedenis trachten te vergeeten, wanneer de indrukfelen, welke dit meesterachtig konstftuk in ftaat is op iemand te maaken, onverzwakt op ons werken zal.

De overige werken der konst, die in deeze fraaije Kerk gevonden worden, moet ik met ililzwygen voorby gaan, zo ik de gefchiede. nis van deezen dag eindigen wil.

De Sorbonne wierd ten tyde van den heiligen Lodewyk door Robert Sorbon ge. fticht, waarvan zy ook den naam draagt. Zy anu van andere fchoolen der godgeleerdheid daardoor onderfcheiden zyn, dat zy uit wae. reldlyke geeftelyken beftaan, in de godgeleerdheid voor niet onderwyzen, en de geestelyke waardigheden, die van Baccalaurens en Do&or den geenen, die zich dezelven waardig maakten insgelyks voor niet verleenen zou. Zy noemde zich uit dien hoofde het Jrmfte Huis, (Pauperrima domus) welken naam zy thans nog in haare openlyke fchriften voert, zn weinig ook dezelve voegt aan haare tegenwoor-

di-

Sluiten