is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Twee en dertigste deel. MDCCXCVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, 1797. njf

fcend, en ter Secretarie gedeponeerd, en zal: copie daar van (des gerequireerd) door den Secretaris aan den Geëxecuteerden, ten zynen, tosten, wórden afgegeeven, zullende 'er, zoo dra men bemerkt, dat het provenu dèr ver kochte goedeien genoegzaam is voor de Contributie en Executie k' sten , met den Verderen verkoop daadelyk worden géfupercedeerd , en zal de Geëxecuteerde binnen den tyd van drie dagen na het doen der verkooping, de verkochte goederen, regens betaling der gevorderde Contributie en alle de gevallen onkosten, kunnen losfefi voor dezelfde fomma als waar voor dezelven zyn verkocht

14* De Gerechts - Bode behoort zorg te draagen, dat 'er zoo veeie goederen'in arrest zyri genomen, dat uit het provenu van dezelven dé gevorderede Contributie en Executie-kosten kunnen worden' voldaan; dóch in geval tegeri verwachting het provenu der verkochte goederen nie* genoegzaam mogte zyn, zal 'er op' nieuws nadere aanwyzing van goederen moeten Worden gevraagd j en zoo voort worden geprocedeerd, alles in dier voegen als hier boven iS bepaalde

15. Wanneer de Geëxecuteerde clandestinelyk zyne goederen wilde vervoeren, zal de Gerechts-Bode, op bekomen authorifatie van het Committé van Juftitie, daadelyk zich zoo veele goederen mogen verzekeren als noodig zal zyn; en in geval met geen effect op de goéderen van den Geëxecuteerden kan worden geprocedeerd, zal de Gerechts-Bode, daar toe termen extee rende, met overleg van die geenen,op wiens ordre de executie wordt gedirigeerd, de perfoon Van den Geëxecuteerden zelf arrefteeren, én in eene verzekerde plaa-s overbrengen.

16. De bereekaoing van falarisfeh én Onkog. ten op zoodaanige eXccmie vallende, Ktillei volgens hier achtergevoegde Lyst (zie Bylagi

Bhbb 4 h

sGai-

BE.

Regtk* 'nc'it op

vat de

Burger'

magti

\

i

5