Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$0 B IJ L A G E N.

De gebenrdtenisfen, na dit tijddip voorgevadcn , alsmede de tegenwoordige daatkundige omdandigheden , zu'n , welverre van op de oirfpronglijke geneigdheden der Republiek eenigen invloed te hebben , veeleer van dien aart, dat zij de gefchiktheid tot , en den wensch naar , eene wederzijdfche vcreeniging vergrooten , welke niet dan ten algemeenen voordeele der beide Naden kan drekken.

Men is in Poolen niet minder overtuigd , dat de deelneming van Pryiifen aan een handeldrijvend verdrag, tusfehen Poolen en Engeland-101 dand te brengen, als eene tusfehen beiden komende (intermediaire') Mogenheid , door zijne plaatslijke ligging , en als bondgenoot van de beide Staaten , zeer noodzaaklijk is, om dit gedrag bedendig en naar genoegen van wederzijdfche partijen te maaken. Daar echter het fyfihema, waarnaar het Britfche Hof zoude weufchen , in dezen te werk te gaan , in de Nota van Mijn Heer den Gezant niet op zulk eene wijze is opengelegd , als gefchikt is , om 'er de giondflagen en het ontwerp van te kunnen bevatten, zo-kan de Commisfie, ten einde mede de juiste geneigdheden der Staaten, met betrekking tot zulk een plan te kennen, niet anders verwachten , dan dat men haar in de onderhandelingen met Mijn Heer den Gezant zodanige nadere openingen zal geven , als haar de Ttiuvve fchets 'er van kunnen doen beze.ïen.

De leden der Commisfie achten zich voor het overige gelukkig , met eenen Minister te moeten handelen , wiens kundigheden en gevoelens, geduurenc'e den loop van zijnen last zoozeer blijkbaar, gefchikt zijn, om deze verflandhouding tot wederzijdsch genoegen te doen verdrekken.

Sluiten