is toegevoegd aan je favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4g Vi IJ L A G E N.

■zijn moge , van een' Franfchen Burger of Franfche Burgeres , ter zaake van den Godsdienst uitgeweken , in Franh ijk komen woonen , en den burger-eed afleggen.

III. Dezuiken , die buiten het Koningrijk van vreemde ouders geboren zijn en in Frankrijk hun verblijf • houden , worden Franfche Burgers na eene agtereênvolgende inwooning van vijf jaaren in het Koningrijk , indien zij daarenboven onroerende goederen verkregetV, of eene Franfche vrouw gehuuwd , of zich op d i Landbouw of Koophandel toegelegd , cn den burgereed gedaan hebben.

IV. De Wetgevende Macht zal om gewigtige redenen aan een vreemdeling eene afte van inboorlingfchap kunnen geven , zonder andere voorwaarden , dan van zijn verblijf in Frankrijk te bepaalen en aldaar den burgereed afteleggen. . .

V. De burger-eed behelst : Ik zweer , aan de Natie, aan de IFet en aan den Koning geitouw te zullen wezen , en met al mijn vermogen den Regeeringsvorm \an hd Rijk te zullen handhaaven , zoals dezelve door de Conftitueerende Nationaale Vergadering in de jaa•ren 1789, 179°) cn 1791 is vast ge field.

VI. Men verliest-het Franfche burgetfehnp :

1. Door de aanneming tot burger in een vreemd land;

2. Door de ' veróordeeling tot de ftraffen , waardoor men het burgerfchap verliest, zolang als de veroordeelde niet wederom herfteld is;

3. Door een vonnis bij verftek , zolang als het vonnis niet vernietigd is. En

4. Door de vereeniging met alle vreemde ridder-ordens , of met alle buitenlandfche corporatien , die bewijzen van adeldom, of onderfcheiding van geboorte

zou-