Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Ko

ningsgezinden toefchrijfcDe buiten Jandfche, en inzonderheidEngelfche Bankiers, worden mede als bewerkers daarvan verdacht gehouden.

I-Jet uit. voeren van levensmid-j delen enz, cp doöditrafïe verboden.

Roland aangeklaagd als een opkooper van graanen.

230 HISTORIESCH

hoop koesterden, joxxï door dat middel , Lodewijk dm XVI. in het leven, en ware het mooglijk, zelfs op den Troon te behouden.

Dewijl dit verflag volmaakt inftemde met het gevoelen van veele Leden der Vergadering, die begeerden , dat men uit dien hoofde, nauwkeurig acht zoude flaan op het gedrag van fommige buitenlandfche, doch inzonderheid Engel/ene Bankiers, welke millioenen verfpilden, ten einde de fchaarsheid van levensmiddelen te bewerken , en het Gemeen tot oproer aan te zetten ; decreteerde de Conventie , nog dien zelfden dag, de doodftraffe tegen aile, die eenig koorn, meel, of gedroogde groenten uit Frankrijk voerden, gelijk mede tegen een ieder, die zich verfhouten durfde, onder welk voorwendzel het ook wezen mogt, den vrijen omloop der graarjen , op eenigerhande wijze, te verhinderen. Zij loofde wijders premiën uit, voor den invoer van buitensLands, en gelastte den Minister van binnenlandfche zaaken, dat hij, zonder verzuim, de dienfligfte maatregelen neemen zoude, om den toevoer van levensmiddelen na Parijs' te bevorderen.

Men verwonderde zich niet weinig over de ftoutheid van Marat , die, geduurende de raadpleegingen over dit onderwerp gehouden, verklaarde, dat Roland zelve verdiende aangeklaagd te worden als een opkooper, nadien hij, te famen met den Oorlogs-minisrer Pache, zeer groote partijen koorn tot laage prijzen had ingekogt, welke men nu wederom, tot zeer hooge prijzen , voor rekening van de Re-

pu-

Sluiten