Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOUW TOONEEL. 319

ren, tot de OoUenrijkfche legers uit geheel Belgien en het Land van Luik verdreven waren , waarna men eene Nationaale Conventie zou bijeen roepen, ten einde het nieuw Staatsbeftuur vastteftellen.

Het duurde echter niet lang, of men begon de Franfchen als gevaarlijke vijanden van den Roomfchen Godsdienst te befchouwen, ter oorzaak, dat zich dezelve zeer afkeerig betoonden van alle geweetensdwang, bijgeloof en dweeperij. De Geestelijkheid , voor het gevaar beevende , van eerlang haare fchatten te zien aantasten , hefte de alarmkreet aan, zeggende, dat de Franfchen alleen waren gekomen om de oude Conftitutie te vernietigen, met welker val , ook te gelijk de Roomfche Godsdienst ftond uitgeroeid te worden. Zij nam diensvolgens haaren geheelen invloed te baat, ten einde het volk aantezetten, om voor de handhaaving der Blijde Iukomften, oude Privilegiën en vastgeftelden Godsdienst , te waaken. Hierbij kwam, dat de grondbeginzelen van Vrijheid en Gelijkheid , welke de Franfchen, bij alle gelegenheden, poogden voortteplanten, in geenen deele ftrookten met de ArifiO' cratifche denkwijze der voomaamfte Ingezetenen. Het viel dus hard voor den Adel en de meeste Grooten, die langen tijd aan het openbaar bewind deel gehad hadden; de eerften, om niet alleen het kusfen van Staat te verlaaten, maar ook afltand te doen van derzelver wapenfchilden en andere rangtekenen ; de laatften, om te moeten afzien van de ia* komften en voordeden, welke aan hun voormaalig 1792. II. D. II. St. Aa Ampts«

Men be-

;int misïoegen teren de Franfchen >ptevatten.

t Welk

ïange-

tookt

ivordtdoor

le Geeste*

ijkheid.

Den Adel.

Sluiten