is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

=44 B IJ L A G E N.

der geluk hunner refpeétive Onderdaanen , zoo wel als i tot het welbegrepen belang van Frankrijk zelve, den weg; der wapenen te moeten inflaan, ter voorkoming van de: vernietiging der Franfche Monarchie , en om niet ééni kiempje van opftand te laten overblijven, 't welk geduu-< rig eene bedreiging zoude zijn voor alle Souvereinen,, en voor alle Volken.

Dan, toegevende aan het geen de eere van alle Kroo-> nen, en het wezenlijk belang van alle Volken van haar' èisfchen , verklaaren hunne Majefteiten, aan geheel Euro- ■ fa: dat zij, in den recbtmaatigen oorlog, dien zij ondernemen , geenerleie bedoeling van eenige perfooneele! aanwinst hebben , maar dezelve uitdrukkelijk verzaaken.. En verklaaren wijders aan Frankrijk : dat zij niet meenen eenige inzage te willen hebben in deszelfs regeering, noch zich te zullen bemoeijen met haare binnenlandfche adminiftratie, maar dat zij vastelijk en onwrikbaar beflofenhebben:

De publieke orde en zekerheid in het land te herftellen.

De perfoonen en goederen, van alle die zich aan den Koning, hunnen wettigen Souverein , zullen onderwerpen, te doen ontzien en befchermen.

Allen wederftand tegen hunne wapenen, op eene gedenkwaardige wijze te doen ftraffen.

De ftad Parijs overtegeeven aan een vreeslijke en fchrikbaarende rechtsoefening , en aan eene geheele omkeering, waarvan haar niets kan bevrijden, als mede ook de andere (leden , die met haar medeplichtig mogten worden, ingevalle eenige de minste belediging, of hoon, den Koning, de Koningin en de Koninglijke familie alsdan worde aangedaan, of dat zij zich niet bevlijtige, haare dwalingen te beteren , en zich de tusfchenkomst

van