Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E N. 31

de zijne zou geweest zijn! Heeft hij den oorlog

voorgefteld, het was niet anders, dan om den aanmarsch zijner verlosfers te bevorderen en te verhaasten. Het was, volgens de betaalde Correspondenten van de civile lijst, om alle de Mogendheden te noodzaaken, hunne macht te vereenigen en ten toon te /preiden, tegen de Partijzuchtigen en Booswichten, die Frankrijk tijrannifeerden, op dat derzelver kastijding fpoedig ten voorbeeld ftrekte aan allen, die poogen zouden de Troonen omtekeeren, en de rust der Koningrijken te verjlooreu.

In één woord, (om de taal te blijven fpreeken van den brief, gefchreven uit Milaan den 277?*» April laatstleden) de Nationaale Vergadering, den oorlog verklaarende, had zich in den ftrik begeeven: dit was alles, wat gelukkigst aan de Contrarevolutionarisfen gebeuren kon, en eene zo goede tijding verdiende zeer wel, door buitengewoone Couriers, afgevaardigd van Parijs na Turin, en van Turin na Milaan, te worden overgebragt. De waare Armée van Lodewijk den XVI was famengefleld uit 20,000 Uitgewekenen , en 150,000 Man ten minjlen, zo Pruisfen, Oostenrijkers, en Keizerlijken, als Zwitzerfche Protejlantfche Regimenten, welke Sardinien betaalde, tot men dezelve aan Frankrijk kon wedergeeven. Ziet daar de machten , waarop hij zijne verwagting grondvesten kon. Gij kunt rekenen op 150,000 Man ten minflen, zo Pruisfen, Oostenrijkers als Keizerfchen. De Uitgewekenen kunnen een leger formeeren van 20,000 Man, enz.

De brief van Milaan gefchreeven, is de eenigfte niet, welke de legers der tegen Frankrijk verbonden Mogendheden aankondigt, als zo veele troepen ter hulpe van den Koning der Franfchen gezonden. Alle de brieven

van

Sluiten