Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1788. No. 5.

ALGEMENE

KONST- en LETTER-BODE,

VOOR MEER- EN MIN-GEOEFFENDEN.

Vrydag den 1. Augustus.

BERIGTEN.

DENEMARKEN.

Zijne Majesteit, de Koning, heeft orders gegeven tot het oprigten van twee openbare Scholen op het Eiland St. Croix, een te Christiaanstad: en het ander te Frederiksstad: op beiden zal de Jeugd onderwezen worden in het Lezen, Schryven en Rekenen, als mede in de gronden van den Kristelyken Godsdienst: waar na zy vervolgens Lessen zal ontvangen in de Beginzels der Natuurlyke Historie, Aardryks- en Geschiedkunde, gelyk ook in de Engelsche en Deensche Talen.

GROOT-BRITTANNIEN.

De Eerwaarde Heer Thomas Hardy, is, door den Koning, tot Hoogleeraar in de Kerkelyke Geschiedenis aan de Universiteit te Edinburg aangesteld geworden , en zulks in plaats van den Overledenen Hoogl. Robert Cumming.

De Heer James Clow, Emeritus Hoogleraar in de Redenkunde en Deken der Faculteiten by de Universiteit te Glasgow, is dezer dagen overleden.

FRANKRYK.

Het voortreffelyk Sterrekundig Observatorium van de beroemde Heren Garipuy, Vader en Zoon; welke kort na elkander overleden zyn; is, met alle des

zelfs heerlyke Werktuigen, door de Staten van Lan

guedoc gekogt, en aan de Akademie der Wetenschappen, te Toulouse, ten gebruike geschonken.

De Heer Bertolet deelde, in de Vergadering van de Akademie der Wetenschappen, te Parys, den 24 Mey laatstleden, gehouden, ene kortlings door hem gedane aanmerkelyke ontdekking mede. Men hadde tot dus verre, alleen aan het Goud, ene soortgelyke eigenschap en kragt als die van 't Buskruid, in het zogenaamde Slag-Goud, bespeurd: dan de Heer B. heeft die zelsfe kragt, en dat in een nog hoger graad, by het Zilver gevonden. Hy deed Zilver, in Zalpeter zuur opgelost, door Kalk water neêrploffen: en liet dat precipitaat gedurende 3 dagen in de open lugt staan, verdunde het vervolgens met vlugtig bytend Loogzout en bevond, dat het Poeder, daar uit ontstaande, gedroogd zynde, het Slag-Zilver (Argentum fulminans) geeft. Dit is zelfs sterker dan het Buspoeder of het Slag-goud; welk beiden, of vuur, of althans warmte nodig heeft, ter ontwikkeling van deszelfs kragt: daar het Slag-Zilver, enkel, door het met koude lighamen aan te raken, slaat. Wanneer het in gereedheid gebragt is, kan men het naauwlyks uit het Vat, waar in het deszelfs verschrikkelyke kragt, door de laatste uitdamping, verkregen heeft, zonder gevaar ligten. De Heer Bertolet raakte enige weinige greinen, op papier liggende, met een glazen staafje aan, en het gaf een geweldige slag. Een enkel grein daar van was genoeg, om een glas geheel en al te verbryzelen, en de stukken door ettelyke op elkanderen liggende bladen papiers heen te dryven. Een druppel waters, die van boven op het Poeder viel, deed het slaan.

E DUITSCH

Sluiten