is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen [...] der stad Dordrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanDORDREChT. tQ9

Jan van Henegouwen, Graaf van Holland, vergeeft dien van Dordrecht hunne begaane misdaad tegen Alaud,Ba'iïïiuw van Zuidholland, en zijne helpers.

12. September 1300.

WI Jan Graue van Hengouwen van Holland van Zeiand ende Here van Vrieslant maken cont allen luden dat wi onzen lieuen ende gherroiwen fcepenen raet ende al ghemeenlike den luden van onzer porte van Dordrecht om menighen trouwen dienft die fi onzen vorders ende ons dicke ghedaen hebben ende ons noch doen fullen quite ghefcouden hebben ende verdraghen van alder misdaet die fi tieghens ons mesdeden ende mesdaen hebben an dat fi Aloude die haer baeliu was fine . . . ende fine helpere in hare porte vorfeyt bederueden. Om dat wi willen dat fi hier olf vri ende quite bliuen alfe van den misdaet tieghens de heerlichede van ons ende van onzen nacomelinghen foe hebbe wi hem deze lettere ghegheuen bezeghelt met onze zeghele vuthanghende. Ghegheuen int jaer ons Here M. CCC. ende des manendaghes na onzer [0] Vrouwendach ter latere in de porte voerfeyt.

Naer den oorfprongkelijken Brief, hebbende onder mthangen, aan eenen dubbelen francijnen Staart, een Zegel van Groen tVafch, liggende in de ijzeren Kas, Lade R. No. 2.

AANMERKINGEN

Wanneer Alaud, Bailliuw van Zuidholland, Stoke (2), en den voortreflijken Wagenaar

in het einde der dertiende eeuwe , eene in- (3), wier gezegden ons niet lult na te

breuk ondernam op eene der voomaamfte fchrijven.

Voorregten onzer Stad, gelijk wij boven (1) [a] Vrouwendach ter latere. Omredenen,

reeds gezien hebben, zoo verzette' zig onze die wij vinden bij Halthausen(4) , meenen

Magiftraat, met al hun magt, daar tegen. Dit wij, dat Vrowwendach ter latere dezelfde

lei' den grond tot verregaande oneenigheden en Feeftdag zij, welke gemeenlijk onzer Vrouvoen-

beroerten, welken niet eindigden , voor dat dach Nativitas of Maria Geboorte geheeten

de voornoemde Alaud, en eenigen zijner vrien- wordt, en jaarlijks invalt op den agtften van

den, door de Gemeente , even buiten de Herfftmaand. Van Mieris (5) fchijnt zulks

Stads Poort, wierden doodgeflaagen. Onze niet geweeten te hebben, wijl hij het Dagtee-

Leezers, die begeerig zijn daar van breed- ken van eenen Brief van het jaar 1278, getee-

Voeriger berigt te ontfangen , kunnen hun- kend des Manendages vor onfer Vrovuen Mif-

nen weetluft voldaan zien bij Melis fen der Lateren, niet ontcijferd heeft,

(1) Zie bladz. 24.

(a.) In Jan dm I. bl. 158 —171.

(3j Vadert. Hiftorie, lil. Deel, bl. 115 — 128.

(4) Calendar. Medii JEvi, Pag. 125 in 126.

(5' Charterb. i. Deel, bl. 398.

o 3 Hand'