is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen [...] der stad Dordrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vu D O R D R E C II T. 327

na dijcrechte. Voert en feilen die f>] twaleue niet zitten bklen gerechte ten waer datfe dat gherecht ontboden ende hadden fi felue yet te doen vander ghemeente weghen foe mochten fi comen fonder ontbieden ende hoer boetfeippe doen ende weder dane gaen. Voert en feilen fi ghene lantpoerters houden ghelikerwijs dat dat zegghen ende cedule hout die tot Seoenhouen ghefcit ende ghemaect was. Voert van Ludekijn den Wilden in Dordrecht te comen ende te welen fel ftaen tot onfen verclaren ende wille. Voert fel onfe lieue here den [c] brief die onfe ftede van Dordrecht ende dat land van den Groten Waerde hebben alfe dat men niet moeren en fel binnen vier milen na den dijc van Zuuthollant vernuwen ende nv zeghelen onder den daet die die oude brief die doerfteken is inhout. Voert fel die here van Putte der ftede van Dordrecht ouergheuen ende quite fcelden den brief die hi heeft van dat fi hun oerlof heeft ghegheuen te moeren bmnen den palen daer in begrepen. Voert lellen die ouerdraghe ende Zualewe bliuen legghen tot ewighen daghen tot enen voeiiande voer Zuuthollant behoudelic den gheile die daer in nu hceiiicheyt of grashure hebben hoerre grashuren ende hecrlicheyt. Ende hier mede legghen wi allen toern ende moeijenilfe die onfe lieue here gehad heuet vp fijnre ftede van Dordrecht ende anders fmen goeden luden voerfcreuen roerende van defen faken wel verfoent ende quite ende al dat daer wt roeren mach roerende onfen lieuen here of yemand anders behoudelic onfen lieuen here fijns rechts ende heerlicheyt ende fulker zegghen alfe voertijts tusken hun beyden ghefeit hebben gheweeft ende der ftede voerfz. hoers rechts in anderen punten. In oerconde defen brieue bezeghelt mit onfen zeghele. Ghegheuen in den Haghe tfaterdagb.es na Paesdag int jaer ons Heren dufent driehondert twee ende tachtich.

Naer den Perkamenten Brief bezegeld met een Zegel in groen Wafch, liggende in de ijzeren Kas, Lade R. No. \7.

[b~\ Tivaleuc.Vm deezen zullen wij fpreeken, [cl Brief. Te weeten van den veertienin de Aanteekeningen op een Verdrag van den den November des jaars 1375, hier vooren (3) Twintigftcn Februarij des jaars ïl5l. door ons opgegceven.

(3) Bladz. 312.

Bevefiighig van den voorenflaandenZoenbrief \ door Hertog Aelbregt van Beieren.

11. April 1382.

AElbrecht bi Gods ghenaden Palensgraue vpten Rijn Hertoge in Beijeren Ruwaert van Henegouwen van Hollant van Zeelant ende van Vrieslant doen cond allen luden want wi aen onfer lieuer ghefellinnen Margrieten hertoghinne van Beijeren palensgrauinne vpten Rijn eens fegghens ghebleuen fijn van fuiken mismoet

ende