Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanDORDRECHT. 39?

hfelT^itr'l G;1Ujs Vnan der HalIe Gil,ijs foen Ghijsbrecht vin den h??brer,chts foTen Rembout Sebers Ricouts foen ljfebrant van den Coufter Jacob But makeJaer Emont [van Braken Ghijsbrecht Florens foen van Eymeren Tielman van RatS «ernians loen Cleis van Boechout Willem Boemghert WiUems foen Wouter van den Wad Dirck van den Wereken Henrick Coenraets Vanr Hevfterbf nT Jan van der Borch Ghijsbrecht Otten foen Willem Langberaeck Jan van Steenbergen Willems foen Jan Fazout Zeeb Storm Herman Haec Jacops foen Noyde Meeus loen Aernd

Coufter hebben onfe zegelen hier aen ghehanghen. Ende Avi Tiet man Oem heeren Huge Boeyen foen ende Jan van Naerfïèn Henricx foen als outraet. Ende voert wi andere fi^tetotofc'S ZuuthoUant gefeten als Jan van den Zydwijnde Jans foen JiaSSoï Aemd Bindops loen Goidfcalc van Rofendael Aernd vter Lijnde Pieter Vaftraets foen Ghijsbrecht van Loen Seiltman Jacobs foen Tan Jans foen Seiltman Wolffs foen Pieter Witmans foen Cleis die Voecht Ueis Banjs foen ende noch als outraet Tielman Hevmans foen ende Tielman die Rode Jacobs foen hebben onfe zegelen hier aen gehangen voer ons feluen ende voer onfe nacomelingen fa fc«miS ende tugenifle der waerheit der faken voirfcreuen ende voen lofr den ghenen die felue gheenen zeghelen en hebben om hore beden wille. Ende waert oick dat aen defen tegenswoerdigen brieft twee ofte drie zegelen ofF meer ghebraecken foe willen wi nochtans alle foe wi voerfcreuen ftaen dat defen tegenswoerdigen brieff in fijnre volre machten wefen en bliuen fal tot ewigen dagen geh'ken off hi ten vollen befegelt ware m allen manieren als vorfcreuen ftaet. Ghegheuen opten elfften dach in Januario int jaer ons Heeren M. vier hondert ende zeffe.

Hebbende den felven brieff onder uyt hangen der ftede grooten zegele ende noch vijff en tnegentich zegelen alle in groenen waflche an dubbelde francijnen ftaerten.

(Laeger ftonf)

Naer gedane coüade is defe copie met fijne principale gefchreven op franchijn bevonden te accorderen. In 'sGravenhage den xxvh. Martii 1660.

st< ^ij miï»

{Ende was onderteyekeni)

J. v. Vijver, Nots Publ.

Gecollationeert jegens de principale copie is daer mede bij mij Secretaris dei' vrij heerlijcheyt Acquoye bevonden t'accorderen defen 7. Junij 1665. Stilo Vet. (Ende was onderteyekenf)

Aelbert Otten.

Mieris Charterb. IV. Deel, bibsen46. Balen Befchrijv. van Dordrecht, bl. 751 75&

Ddd3 De

Sluiten