Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

402 PRIVILEGIËN

beuelen allen onfen goeden luden ende onderfaten ouei al in onfen landen binnen fteden ende dair buten ende enen ijgeliken bifonder vp fiin liiff dat niement onfer goeder ftede van Dordrecht ol horen poorteren in enigerwijs en befcadige noch en lette noch en klafte noch te talen en zette om dier dootflagen ende andere laken \tille die binnen onfer ftede van Dordrecht gefchieden des diinsdages na jaersdach leftleden want wair yement die hun hieren bouen misdede aen lijue off an goede ende ons geboots ouerhorich worde dat wouden wij aen dien verhalen ende rechten als voirfz. is fonder verdracb. In oirconde defen brieue ende onfe fignet hier vp gedruct. Gegeuen tot Woudrichem den xften dach in Octobri int jair ons Heren M. CCCC.

ende zeuen. .

Naer den oorfprongkelijken Brief, gefchreeven op Papier, hebbende een opgedrukt Zegel in groen Wafch , liggende in de ijzeren Kas, Lade C. No. 15.

Banbriêf, bij welken agt Perfoonen, die de Stad, op den 4. Januari] des jaars , meenden te dwingen, uit Holland, en alle de Heerlijkheden in het zelve gele eg en, gebannen worden. 20. Oclober 14.07.

WI Wouter van Ghenderen Wouters foen Aernd van Maldeghem Heinrix foen Tielman Oem heeren Hughe Boeyen foen Willem Ghijsbreclits foen Willem Graman heeren Hughemans foen Gillijs Snellaert heeren Humans foen Wormbout van den Wijngherde heeren Tielmans foen Tielman van Ratinghen heeren Harman Vincken foen ende Jan Fazout heeren Clays foen fcepenen in Dordrecht oirconden ende kennen ende doen cond allen luden want Jan Scoenhout Heinrix foen Willem Duuc Claes, Oems foen Goidfcalc heeren Gillis foen Jacop Marre Jans foen Jacop die Guede Jacops foen Sander Vinc Harman Vincken foen van Venle Jan Segers foen ende Aernd Meeus foen die cuper mit horen hulpers ende ftarkers op een Dinxdaghe na jaersdach leftleden binnen Dordrecht doe fi 't baelyufcap 't rentmeefterfcap 't fcoutfcap 't borgermeefterfcap 't fcepenfcap ende 't gerecht in horen handen hadden een bolwerc maecten ende een opfet ende twee hufen aldaer begrepen met gewapender hand tjegens den heere der ftede ende der ghemeenten daer 11 op vochten met horen boghen ende wapenen foe fi lanxfte mochten ende fi eerft vechters op waren om rechts willen dat die ftede ende ghemeente aen hem luden verfochte gedaen te hebben van der ftede guede en van anderen poynten daer der ftede orbaer ende der ghemeenten rufte aen lach als fcepenen die voer ons waren ons ende der alingher ftede wel kenliken is ende daer fi om gheuanghen hebben gheleghen tot defen daghe toe. Ende om dat die ftede van Dordrecht ende die ghemeente dicke ende menichwerf

vm

Sluiten