Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

) S R A E L Ij TEN. 25

fi.-:,HU: olijke teekenen, ia de lucht, nieuwe rampen verkondigden»

Vr. Wat rampen volgden hier op?

Antw. Op een valsch gerucht, dat Antiochus dood was, nam de oude hoogepriester Jazon Jeruzalem in, en vervulde de Stad met wraak en moord. Doch Antiochus nam ze kort daar op weder in, en vermoordde een zeergroot aantal arme menfehen.

Vr. Bleef het hier bij ?

Antw. Gansch niet! Hij ontheiligde den tempel, op de baldadtgftc wijze, en wijdde denzelven aan Jupiter Olympius; ook nam hij al het overige geld en de gouden vaten en gereedfehappen met zich. Eenigen tijd daarna zond hij een leger van aoooo man naar Judea, die op zijn last, alle Joden zonder onderfcheid uitplunderden en vermoordden : zoo dat die genen, die overbleven , in vreemde landen vluchten moesten. Dus lag Jeruzalem driejaren woest en verlaten!

Vr. En wat werd er van de Joden in ander* landen?

Antw. Uit hoofde van een gebod des koningj, werden zij gedwongen hunnen Godsdienst te verzaken : zoo zelfs dat het vieren van den Sabbath of de befnijdenis een doodzonde was. Dit was oorzaak dat velen van God en zijn

I. djeel. B diciisc

Sluiten