Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taire Ampten wierde opgedragen aan Zyne Hoogheit den Doorl. Here Erfftadhouder, zullende Zyne Hoogheus nieuws te makene inftruétie en comraisfie daar mede worden geamplieert.

„ Dit Poincl is by alle Quartier en geaccor'deert.

II. Vermits van tyt tot tyt vele goede faken zyn ten agteren gebleven, door dat de Qaartieren van Staat waren twee tegens twee, of derhalven niet aan Zyne Hoogheit in dit geval behoorde te worden opgedragen de decifive (tem tusfen de Quartieren met ampliatie als boven , met feer ootmoedig verfoek ten eynde Haar Ed. Mog. de Heeren Staten defer Provincie de twee bovengef. twee Poinclen by puplicatie aan 't gemeen gelieven bekent te maken.

„Door Oost er go, Seven- Wouden en Steden geaccor„ deert, met accesjte van H Quartier van Westergo.

Aldus gedaan en gearrefteert door de gefamentlyke Gecommitteerden uyt Oostergo , Westergo, Wouden en Steden defen n Juny 1748.

Oostergo. Poppe Jans. N. Ritsma.

Westergo. H. Quader. Jan Montsma.

Sevenwouden. A. Hubbelink. Dirk Beent*.

Steeden. J. A. Basfeleur. P. Binkes.

Hebben goedgevonden, dezelve volgens het vertpek te publiceren, te meer om dat Hun Ed. Mog.

zulks

Sluiten