is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i°7 )

poincten, uitbrengen zullen, ten einde meer, als tot nog toe gefcïued is , gelegentheit zoude wezen , omme door folide redenen en Argumenten zyne Advifen te bekleeden, den een den andere te elucideeren, en door overreeding de difcreperende Sentimenten te confolideren, zullende de extenfie van het gerefolveerde en geconcludeerde, den volgenden dag mede in de volle Vergadering moeten werden gerefumeerd.

En zullen op de extraordinaire Landsdagen geene andere faaken in deliberatie werden gebragt , als die door het Collegie van Gedeputeerden fyn opgegeven , of ftaande de Vergadering opgegeven worden , zonder dat daar onder van buiten inkomende Brieven verftaan werden begrepen te zyn.

XXIII. In de refpective Kameren zal ieder Grietenye, of Stadt, eerst aldaar in den haaren delibereeren en concludeeren, het zy by eenparigheit of pluraliteit van Stemmen, by aldien of uit den Adelyken Stand, of uit den Eygen-Erfde, ofwel uit beide , meer als een Volmagt ten Landsdage mogte wezen gedeputeerd, welk Advis foo als het een ieder Grietenye, of Stad, gevallen zal zyn, in de Kamer zal worden uitgebragt, zonder dat het Advis van een Lid ofte Volmagt van de eene Grietenye, of Stad, by een ander Grietenye, of Stad, in confideratie zal komen ofte geteld worden.

XXIV. Tot Volmagten ten Landsdage zullen niet mogen werden geftemd ofte gecommitteerd als fo-

O 2 danige