is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rapport, hieren van Stemmen en Florenen aan Ons is gedemandeert, hebben Wy de ingekomene Registers naargezien, en hebben de eere, by dezen een provifioneel verflag te doen van de gedane revifiie der Stem Cohieren.

Waar omtrent Wy in het gemeen kunnen zeggen, dat dezelve in een zeer goede ordre zyn geformeert, voor zo verre aangaat de obfervantievan U Ed. Mog. daar omtrent voormaals gemaakte Ordonnantiën , en particulierlyk het Reglement van den jare 1698. dog dat de aantekeningen, welke daar op ter voldoeninge van zyn Hoogheits Reglement van den 21 December 1748. zyn gedaan, zo menigvuldig en van zo verfchillende aart zyn , dat het niet wel mogelyk is,

Misfive. daar by overgefonden nieuw geformeerde Stem Cohier, mitsgaders de Remarques door derfelver Gecommitteerdens aan U Ed. Mog. op dat fubjecl: overgegeven: waar by Ons verfogten, dat Wy Onfe confideratien daar over aan UEd. Mog. wilden mededeelen.

Alvorens Ons zeiven met eenige gerustheid te konnen voldoen, hebben Wy Ons nader op deze zake moeten doen informeren , ende na fulks, alles geconfidereert hebbende wat Ons in dezen ftonde te confidereren, goedgevonden aan UEd.Mog. tot antwoord op derfelver Misfive en nevensgaande remarqus voren gemelt te laten toekomen.

Dat Wy tot een grondflag van Ons Reglement van den 21 December des Ee 2 ge-