Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3 X

Adolphslant en Oelt-

wgNoof ' " ' " °D<?f Putten ~ Notificatie.

W. Nood - - geeft kennis dat hy den post

van Rechter der Univerfiteit te

Leyden accepteerd .

Albrandswaard - - - H. W. van ZyJl de Jonge - Aan het

,_.„ . - Committé van Voorlichting &c.

HiHegersberg en Rotter- ë

ban - - - geëven kennis dat de regeering aldaar op eene irreguliere wyze veranderd is ■■ , Ransdorp s - —A. L. Tierens, moetende de Schouten civiel in crimineele zaaken den Baill. asfifteeren. ^

Benningbroek en

Sybecarspel - . . w. Zeylemaaker - ,

VimenH. P. van Hurck _ gehouden in d*

liberatie.

Portugal - H.W.vanZylldeJonge ,

Rhoon j< Tromer

H. W. van Zyll de Jonge _ geeft kennis dat hy tot Bailliuw van Albrantswaard

is verkooren , j

'sGravemoer - - - - g A. Loef , 3

Oudendyk de Beets, Scharwoude en Schardam - - - Berichten dat het verzoek van

de Maire van Hoorn op hun geen betrekking heeft -3 Oude Medorp - s W. Brinkman ;

Het Committé van Correspondentie der Volks Sociëteit te Mid^ dclburg in Zeeland betuigt niet zonder gevoeligheid te hebben vernomen dat op het voormaalig Stadhouderlyk kwartier zeker Boek gevonden was, behelzende een addres van gelukwenfching wegens de omwenteling van 1787, terwyl dat Committé betuigd dat veelen der Ingezetenen van Walcheren genooddrongen geweest zyn om dat vernederend gefchrift te ondertekenen, — verzoekende dat het zelve boek m handen van hunne Reprefentanten mag gefield worden, om daar meede te handelen zo als zullen meenen

S&n?ea gehouden in deliberatie.

Blokland - - - - . j. Brooshooft Geapprobeerd.

Wyngaarden - - - - Staats van Diggelen ■

Hogeveen - - - - W. S. Boers -

Cnfenoort - - - - B. Middelkoop _

<ie Beest onder Hoorn 4-

■Gouderak - - - - - J. Kouperus . . ^

Graft

Sluiten