Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP.

DAGBLAD

Van het Verhandelde ter Vergadering van de Provifioneele Reprcefentanten van het

VOLK VAN HOLLAND

Dingsdag den 28 Jpril 1795. des Namiddags ten half vier uuren. HET EERSTE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID.

X)e Notulen der voorige Vergadering zyn gerefumeerd en gearresteerd.

Zyn gelezen de Credentialen van verfcheiden dorpen in Rhynland op den Burger F. W. Fennekol, als mede van verfcheiden dorpen in Noordholland op de Burgers Jacob Groot en Jan Glazekas, deze Credentialen geapprobeerd zynde, zyn de gemelde Burgers ter Vergadering verfchenen en hebben den gewonen Eed en dien van Secretesfe in handen van den Praefident afgelegd.

Request van Jan Heuler te Leyden, verzoekende bricve van Venia JEtatis met voorfchryving van het Committé van veiligheid te Leyden. — Gerefolveerd het verzoek te accordeeren.

Misfive van den Gerechte van Goedfchalkoord met verflag, zoo van het goed gedrag der Regeering, als der Burgerye, en dat de Regee ring op den 30 der voorl. Maand, zelf een Gecommitteerden gezonden had na de gezmentiyke Municipaliteiten in den Hoekfchen-. waard. — Aan het Committé van Voorlichting.

r' Misfive van Geertmidenberg, met nader verzoek , om approbatie • van den geëligeerden publieken aanklager T. Schattelyn , eh waarby voorts nog voorziening Verzoeken, dat twee nieuwe Schepen Commisfarisf/n worden verkozen, waartoe geëlegeerd zyn dé Burgers W- van Son en P. Lammer s, zynde het eerfte gedeelte der Misfive gehouden in advis.

Op het geproponeerde ter Vergadering, is goedgevonden het Committé van Algemeen Welzyn te authorilèeren, om de furchance aan de Municipaliteit en Burgery der Stad Vianen, op gisteren? over het verzoek van remisfio der befchreven en andere iasten,

_.-v •. ■ •.• ••••• - ••?""• kirf "•

Sluiten