Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 435

Ze nabij haar huis. Zomtijds worden zij in bewaaring gefteld in eene Pagode. Dikmaals gebeurt het ook, wanneer de Overleedene vermogende vrienden nalaat, dat deeze ten dien einde een Tempel bouwen en rijklijk begiftigen.

Overeenkomstig met den aart deezes Werks, hetwelk een volkomen Zamenftelzel van Godgeleerdheid moet bevatten, hebben wij reeds, onder verfcheiden Afdeelingen,cen berigt gegeeven van eenige hoofdbeginzelen, en zullen in 't vervolg hier mede voortgaan. Met verdient onze opmerking , dat onder alle Volken, van welke wij dus lang gehandeld hebben,zekere huwlijksplegtigheden gebruiklijk zijn; en hoewel zommige van deeze belachelijk mogen fchijnen,derzelver algemeenheid wijst nogthans haare Oudheid aan. Doch, waar zullen wij deeze Oudheid zoeken? Zullen wij dezelve onder de Heidenen vinden ? Het antwoord is klaarblijkelijk, en aan geen gefchil onderhevig. Ten aanzien van de natuur des huwelijks verfchillen de Heidenen van elkander: en, nogthans , is 'er geen Volk, ons bekend, onder 't welk de ongehuwde ftaat als een beginzel van Godsdienst is vastgefteld. Om hier van een onderfcheiden denkbeeld tc vormen , moeten wij de toevlugt neemen tot de gewijde Schriften, alwaar wij leezen, dat god, toen hij het grootfte gedeelte der Scheppinge voleindigd hadt, eenen Man fchiep, en vervolgens de Vrouw formeerde, om hem tot eene gepaste hulpe te verftrekkcn. Het oogmerk des-alsi agtigen fchijnt geweest te zijn, dat Man E e a

De

COCIIIN-CJÏN NEEZEN,enZ«

Sluiten