Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ htin vry'zoude ftaan, om fluizen te maken'onder „ het bereik der Staatflche Forten , op zodanige „ plaatfen, als Zyne Hoogheid en de Raad van Staten „ hun zouden bevelen; doch dat zy, indien men het., „ van wegen de Republiek, nodig oordeelde, gehou„ den zouden zyn , een of twee Redouten, tot zc„ kerheid dezer Forten, te maken, en zodanige an„ dere Werken , als men zoude nodig oordelen, om „ byzonderlyk de' Porten Lillo en Frederik-Hendjik „ te verzekeren. " Wanneer, in 't vervolg, het maken dezer Werken werd overgelaten aan 't oordeel der Staten van Zeeland, hebben zich de Eigenaars der Landen onderworpen aan de verplichting, van geen nieuwe Sluizen te maken, noch de Kaaijen te verhogen, dan met goedvinden van Gecommitteerde Raden van Zeeland; en zyn wydcrs overééïgekomen, nopens verfcheide andere nodige fchikkingen, ter befcherming van de Forten der Republiek.

Uit alle de gebeurtenisfen, door de Staten Gene*, raai, by hunne Refolutie van den 24. Mei 1784. ingeroepen , trekken Hunne Hoog Mog. dan dit gevolg: dat de Republiek, by het Tra&aat van Munfler, heeft behouden den eigendom der Forten op de Schelde^ met het recht van opzicht en oppergebied over de Stromen , vlietende tusfehen deze twee Forten., gefchikt om dezelve te beheerfchen. En zy beloven zich, dat Zyne Majefleit de Keizer, hunne redenen rypelyk, overwogen hebbende, geen zwarigheid zoude maken, : hen te laten in een bezit, veel ouder dan het Tra&aat van Munfler; een bezit, hetwelk hun door dat Trac-. taat was bevestigd, en dus veranderd in een vollen, vryen eigendom, waarin Hun Hoog- Mog. ook nooit, waren geftoord, gedurende een tyd van 136 Ja* ren; dat Zyne Majefleit dus het Wachtfchip van Hun Hoog Mog.- deszelfs vorigen post zoude Jaten

Sluiten