is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport der commissie tot het onderzoek van den staat der finantien, op den 4 january 1797 ter vergadering van het Provinciaal Bestuur gedaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 7° >

1788. ' A789. -? -\7C0.

UITGAAF. ~ **

Aan Verpondingen, iooe, - 200e en 400e j j

Penningen van Losrenten en Obligatiën,

waar- van de Intresfen ten vollen in Ontfang . ' ! |

gebragt zyn.; aan Conventualen , befiaande : MM

in Vicarie'. Renten; Renten en Ordinaris lasten ; Reparatien , zynde onkosten geimpen- . [ deerd aan diverfe Kerken en Predikantshuizen; • als mede aan Ongeldcn en gelcède kortingen, befiaande in Verpondingen , DyksJasten en kortingen op de Inkomilen van dit Comptoir ,r-mitsgaders wegens lasten van de ge weeze Abtdye van Bern, proflueerende uit

de Traclemcnten van den Schoolmeester cn • v -

Koster te: Berlicum , en den Voorleezer en Schoplmeester te Kaathoven, en laatflclyk wegens verhaalen , in den juare 1787. be ' Itaan hebbende uit posten, wélke by voorige Reelfcningen in Ontfang gebragt en verantwoord, doch effeclif niet ontfangen waren, ' over, welke de Rendant, zich geaddresfeerd hebbende, zoo is dezelve by refolutie van Gecommitteerde Raaden in dato 2 r July 1788. geaufhorifeerd, die posten by verhaal wederom in Uitgaaf te brengen, . , .. f 30,694 u ,9 f -53,073 7 9 ƒ 44,039 4 p

Aan Ordinaire en Extraordinaire Tracte- ; inenten der Predikanten, en Kindergelden,— !< gefchiedende de betaling der Extraordinaire Traktementen en Kindergelden aan Predikanten , die hun Ordinaris Traktement buiten lasten van dit Comptoir; genieten, en zulks ingevolge Refolutien van de Staaten van 15 Juny , en van Gecommitteerde Raaden van

26. November 1792.4- Door welke extraordi- *

naris betaling, met dit Jaar en vervolgens, de ■

Traktementen derzelve veel meer bedragen dan

in vorige Jaaren, en onder welken post mede

gebragt worden, dc Predikanten van Noord- ..

wyk binnen, en buiten, .welke , of fchqon

dezelve niet direct uit dit Comptoir worden

betaald, echter ten laste van-het zelve zyn, > ' 1

alzoo onder de Traktementen een' post voor

den Meer van Noordwyk gebragt wordt, j >

tot betaling van Predikanten ; voorts aan Pre - j :■ .

dikants Weduwen, Emeriti, of oud Predb -

kanten, en anderen Uitgaaf, befiaande in het

Traktement aan een Krankzinnig' Predikant, 1

als mede in Penfioenen aan eenige uit den

dienst ontilaagcne Predikanten, tot zoo lange '

eenig ander middel van bedaan hebben, of I op een andere plaats bevestigd, zyn; aan Studenten, en, mede volgens veorfz. Refolutien I

Transport. . . ƒ 30,6^4 11 9 'f Z^°7V 7 9 ƒ 44>°3a| 4*9