Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3° )

fcindlijk in triumf zullen zien wederkeeren, en der* gelijken meer.

ATa geheele Maatfchappijen en zo veele clasfen in dczelven, met onze vraag, doorgelopen te hebben, Zouden wij die nog wel vergeten, waar in de meeste leden gevonden worden, daar het Menschdom, jïnts onheuglijke tijden , het allerergfte mede gebruid

was, — de Geestlijkheid naamlijk. Verre zij het

nogthans van ons dat wij de Orde zelve hier bedoelen zouden! Den redelijken eerdienst aan het Opper■wezen dragen wij alle achting toe, en wij befchouwen met ware hoogachting die regt eerwaardige bedienaars van den Godsdienst, die, welke christenger zindheid ook toegedaan, de Liefde tot God en den evennaasten naar het voorfchrift des Bijbels, en der gezonde rede, den Mensch aanbeveelen, en die zelfs

fceocffenen; ■ maar wij en heel de waereld weet,

dat, door alle de eeuwen heen, er geen Orde of rang Was, waarin zo veele deugnieten gevonden werden., die hunne evenmenfchen van allerleijen ftaat verfchriklijk bruidden, als onder de Geestlijken. Geen Land is er in de bekende waereld, of de Geestlijken mengden zig in (laats- en burgergefchillen. Snood genoeg om den heiligen Godsdienst tot een dekmantel en voorwendfel van haare verraderijen te gebruiken, konden zij laaghartig genoeg zijn, om altoos de Dwinglandij en de Overheerfching te dienen , en hier toe hadden zij eene rede te meer, daar zij, door de halfen der menfchen onder het juk te brengen, tegejnaklijker derzelven zielen konden kluisteren. Het oproer aan te (loken was altoos het aangenaamfte bedrijf dier Tartuffes; zij bevorderden nochtans

.iiimmer ecnen opftand, die het Volk de waare vrijheid kon doen genieten, maar wel zulkeenen, die > .'. ds

Sluiten