Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 JANUARY 1798.

lïf

bnderfcheiding van inlandfche gewerkte goederen vart die der buitenlandfche.

4. Dat alJë goederen van buiten inkomende 5 èii ontdekt worden j met zulk een nagemaakt Zegel voorzien te zyn, voor prys worden verklaard er> verbrand , en daarenboven een boete te doen betalen van de drie; dubbelde waarde der aangehaalde goederen, door bun aan wien dezelve geadresfeerd zyn (ten zy hy deugde* lyk kan bewyzen, dat de goederen, aan zyn adres afgezonden, niet door hem zyil geordonneerd! ërt dat de helft van deze boete zal komen ten profyte v'ari die geenen, Welke zodanige calange zal doen.

5. Dat alle Manufacturiers en winkel doende Burgers, in de Steden en op het platte Land, Zullen Verplicht Worden, op hunne burgertrouw eene verklaring te teekenen: dat zy nimmer met voorbedagte weetenfchap eenige vreemde goederen, hoe ook genaamd, voor inlandfche zullen verkopen. En

6. Om te vernietigen of te verminderen alle inkomende rechten op alle onbewerkte materiaalen, van buiten inkomende, en welke in de Fabrieken van dit Gemeenebcst bewerkt Worden:

En gedecreteerd, dat de aangegaane verbintenis der Requestranten, om zich, zo in hunne kleding als meubilen, van niets anders dan binnen de Bataaffche Republiek, of deszelfs Coloniëri, gefabriceerde of gemaakte goederen te Zullen bedienen, honorable mentie zal worden gemaakt in de Notulen der Vergadering; en voorts, dat gemelde Requeste, in originali, gefteld Zal worden in hahden van de Burgers Reprefentanten Broniet, en verdere Gecommitteerden , tot examen van diverfe voorftellert en memoriett, bevattende maatregulen tot bevordering van den bloei der inlandfche Fabrieken, om de Vergadering daaf emtrend te dienen van confideratien en advis.

H 4 I*

Sluiten