Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 MAART 1796. 523

Van dien aart is,

Het-verleenen van Venia static, brieven, van Creatietot Notaris, Acte van overgifte, verzoeken om Sur*, cheances, en dergelyke. Waar toe Gecommitteerden Raden mede by differente Relblutien zyn geqiiaüficeerd geweest.

Hét verleenen' van drie Huwelyks- gebóden op eenen dag,' in presfantc gevallen.

Hier toe waren Gecommitteerden Raden gequalificcerd, by Refolutie van den 4. Maart 175 2-.

Het openen van Brieven en verzenden der Pub'icatien , van dc Nationale Vergadering. Zynde de Gecommitteerde Raden by Refolutie van don 17. Juny 1713 gequalificcerd geweest, om die van de geweeze Staten Generaal te openen en expediëeren, — De faculteit om in presfante gevallen, zoo als by doow braken van Dyken, defeden aan Sluizen en dergelyken.over eenige Penningen te kunnen disponeeren. En veele dergelyke zaken meer, waaromtrend dagelyks gevallen kunnen voorkomen.

Het is om alle deze redenen, dat wy zouden verzoeken eene authorifatie , om by abfentie van deze Vergadering, alle zoodanige voorkomende zaken af te doen, welke by voormalige Refolutien der Staten aan derzelver Gecommitteerde Raden zyn gedemandeerd geweest, en zulks tot zoo lange 'er eene generaale Inftrudic voor het Committé zal zyn rastgefteld: Doende Wy deze Propofitie zoo vroegtydig, op dat deze Vergadering in dc gelegenheid zoude kunnen zyn, die zaak nader door eene Perfoneele Commisfie te doen onderzoeken, en na derzelver gehoord rapport daar op met kennis van zaken te disponeeren.

Heil en Broederfchap!

Gefchreven in den Hage,

den 24. Maart 1796, De Leden benoemd tot het

Het tweede jaar der aanflaande Provinciaal Com-

Bataaffche Vryheid. mitté van Holland, en thans

in den Haag reeds prefent.

Ter ordonnantie van dezelve J. F. LEEMANS.

Waar

Sluiten