is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte beschouwing van den daadlyken toestand van den theehandel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6? )

1788 was de Compagnie 'er toe overgegaan om flegts ééne verkooping van alle de Thee welke aan de onderfcheidene kamers was liggende, te houden. Van deze heilzaame maatregel is de Compagnie vervolgens wederom afgegaan. — By gelegenheid van die zelve verkooping heeft de Compagnie, zo wegens de tarra, als de quantiteit fusten, dien voet van verkoop der Thee ingevoerd, welken zy tot heden toe nog agtervolgd. —- By gelegenheid van diezelve verkooping, begeerde ik,dat de Compagnie haare Thee op eene zekere waarde zoude fchatten, beneden welke zy dezelve aan de koopers niet zoude afftaan; en dat zy deze haare fchatting openlyk aan de koopers zoude bekend maaken. Dog zulks Wierd van de hand geweezen, en de verkooping liep af, zonder dat de Compagnie eenigzins deed blyken de hand aan de pryzen te houden, of eenige voorloopige fchatting gemaakt te hebben van zodaanige pryzen, beneden welke zy de Thee niet zou konnen laaten volgen. Inden jaare

1789 veroorzaakte de verzwyging der toenmaalige gemaakte prifatie aan de kamer Zeeland, dat de verkooping daadlyk geftaakt wierd} terwyl by de hervatting derzelve,doordebloote verklaaring van wegen de Compagnie, dat verder geene Congo Thee door haar onder den prys van 20 Huivers verkogt zou worden, te weeg gebragt wierd, dat alles in inevenredigheid der qualiteit verkogt wierd, en dat de minfte foorten zelf tot 20 Huivers en daar boven liepen. Dog thands in den

E 2 jaa-