Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. Uit al het boven opgegeevene is het blykbaar dat de Engelfche Compagnie door het bekoomen van een uitgeftrekter privilegie, en aanmerklyke begunstiging der wetgevende magt,niet getragtheeft, eenen aanmerkiyken en overylden winst met deu aanvang van het nieuwe fystema aan zig te bezorgen ; maar dat zy haar belang,

geworden?, en veelen op den rand van hunnen ondergang hebben gebragt; offchoonde-; zelve tevens veroorzaakt hebben dat de groote duurte in deze Republiek mede is afge-, noomen, en dat 'er eene meer regelmaatige, en met den aart en omftandigheid des handels beter overeenkoomende waar» de van moderaate pryzen, te weeg gebragt is geworden; welke ooiftandigheid ook alleen dienen kan zo om aan het oogmerk van hun Hun Hoog Moogende in het verbieden, van den vreemden invoer te voldoen als om het belang der Compagnie te bevorderen; en tevens het voordeel der in» gezetenen op beste wyze te behartigen.

IX, Uit al het boven opgegeevene blyft het nog een raadfel wat de Nederlandfche Compagnie agtervolgens den raad en invloed haarer advifeurs, door het bekoomen van, een uitgeirrekter privilegie, en aanmerklyke begunftiging van den Souverein,in het vervolg zal doen ; of deze advifeurs 1 begrypen zullen dat niet het

1 OP

Sluiten