is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte beschouwing van den daadlyken toestand van den theehandel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bylage Letter L.

j

C 16 )

het van hunnen plicht den daadlyken ftaat dezer zaak, zo veel in hun vermoogenis te berekenen; en indien het waar is, dat, behalven de fchadeloosftelling der confumrnateurs die belastingen betaalen, de minvermoogenden een zeer aanmerklyk voordeel bekoomen door de vermindering der prys van een artikel, het welk bykans een behoefte van het leven geworden is, zal het publiek zelve konnen oordeelen, of de misflag niet aan de goede zyde valt, en of de gemaakte fchikking niet voordeelig is voor het algemeene welzyn. By het voorige rr.pport is reeds aangetoond, dat de befpaaring over het geheel der verkooping , in September gehouden, bëdraagen heeft :ene fom van Lft. 825,717; terwyl de befpaaring >ver die van December beloopt als volgt:

Oude pry Nieuweprytf zen met de zen met de

rechten, rechten. Onderfcheitr Op dt Thee Hoey 666,752 48 3** 1 8 8* d. Lfl. 87,510 Congo 296.320 6. ioi - 4 - Of . - 33 798 Soatchon 15335a 8- oj - 5 - 8£ - - 18,130 Songlo 975,999 6- Si . 3 - af . - 170 290 Hyfant 2 ,8.984 11 • iof- 6 - 8j - | - 61,612

*i33i)407f5 Befpaaring der verk.

in December. . Lfl. 371,340 Hierbygevoegd idem van Sept. - 825,717

Is in het geheel Lfl. 1,197,057

waaruit het dus ontwyfFelbaar blykt dat'er aan het jubliek op deze beide verkoopingen 8,786,354fg Phee verkogt is voor Lft. 1,197,057 minder in geld, dan dezelve quantiteiten en foorten van Thee aan het publiek gekost zouden hebben tegen de middelbaare wettige pryzen van de iq

voor-