is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1.5 GenkïskUcj'dise

mkV de geboren word. («) My is geen middel bekend, het' t?rrt op den duur deeze werking wederftaan kan, en

■voor.t- zeu' zoo ait ai voor eenigen tyd moogelyk zy ; flapend zul de natuur deezen dwang te leur Hellen, en zich Hoe te- aan de magt deezer beteugeling ( de beweegreden zy Trt"zy, n°g 200 edel ■> 200 godvruchtig ) ontrekken ; „ een v'lnbet* " zeer vernu^'S Arts wierd, nog zeer jong en in opgehoopte „ het werk der liefde nog geheel een vreemdeling zynvoof'tf ü &e» m den droom door eene zeer aandoenlyke en tomen. ^ godvruchtige zielsvervoering dermaate verrukt, dat ,, het eene geheel onheilige uitwerking op hem had, eene uitwerking, die dikmaals in den droom den ,, zoodanigen meer ervarenen wedervaart, welkers ,, inbeelding zelf by eene geringe ophooping der „ zaadvogten op eene wellustige wyze geprikkeld „ word. " (i>) Zoo vermogend zyn de dryfveeren, welke de natuur ter voortplanting des menfehelyken gc-flachts in het werk field —■ eene wysheidvolle in» richting het groote oogmerk volkomen waardig!

$. VII.

Tets wegens het Als men het werktuiglyk geitel der inwendige dee-

deTzaad. len , ter voortteeling gefchikt, gade (laat, valt wel dra vaaten e„ :n j-,et 00„. jat natuur een fchoon ontwerp ge-

deaffebei-

ding Van volgd, en eene voortrcflyke wysheid befteed heeft aan

dit vogt. ^ -

(a~) ltaque fi in pudendis eongefta eft feminis eopia , ea primo pruritum quendam (S titidationem naturaliter invehit, beec deinde fenfum , mox vero interiorum fentiendi faeultatem movet, non modo vigilantibus, fed 0 pterumque dormentibus 'nobis. FlRNELIUS Medicina Lib. VI. C. iz.

(é) Der Pbihfopbifihe Arts 1. St. S. 45,