Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486" Geneeskundige

zmgV* meedg m<?n eertyds de kraamvrouvven vereerde, zoo) voor wierden zy echter byna overal, geduurende eenigeni Baaren- tyd> v00j. onrdn gehouden. vq]gens de godjykc w£t_,

VRoa-" ten Was eene vrouw5 die een knechtje gebaard had, W£N. veertig dagen , die een meisje ter waereld gebragt had,, duurende tachtig dagen lang onrein, niets heiligs mogt zy aan- ■ ZoJTn* roeren > in het heiligdom mogt zy niet verfchynen, b'oïd™.' t0t dat de dagen haarer reiniging vervuld waren f»: by de Grieken was het aanraaken van eene kraamvrouw even zoo zeer verontreinigend, als het aanroeren van een dood lighaam f», een vrouw moest dus ook by hen , na het kraambedde, eene reiniging ondergaan: de Inwooners van Siam reinigen hunne kraamvrouwen vier wecken lang, door den rook van een tamelyk groot vuur, waarvoor zy geplaatst zyn: de Peguanen leggen dezelve op een roofter van bamboes, geduurende vyf dagen, boven een vry fterk vuur(c): de Tartaren doen hunne kraamvrouwen over een groot vuur fpringen; de Oude Perfen verboden hunne kraamvrouwen iemand te naderen , zy mogten het ftroomend water niet aanzien, noch haare oogen naar zon , maan of fterren opheffen; voorden ngfon.fag mogten zy het hoofd en aangezicht niet wasfchen, voor den veertigften geen aarden of houten vaten aanraaken ; by de Bucharen is eene kraamvrouw 40. dagen onrein, zoo dat haar zelf het gewoonlyk gebed verboden is; de Kalmucken ftellen meede dit tydperk der onzuiverheid op 40. dagen. §# v>

Ca ) Levifteus 13. 3.

(*) Theophrastus M. Charas. Cap. 17. nee tengere Sepulcrum , nee puerpere ItBum. CO Ceremonies & eoutumes religienfes lom, ix p. 7?.

Sluiten