is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der staatsregeling, voor het Bataafsche volk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

426 GESCHIEDENIS der

II.

SOEK. I.

HOOFDST

Ï797-

I

„ kingon, waardoor men , bijzondere ge„ voelens boven hec heil van het algemeen „ Hellende, derzelver zegepraal dierbaarer „ fchac, dan het behoud des Vaderlands?" — Dan , hoe volkomen moet de herinnering aan de onverkenbaare voordeden, door de eerfte Vergadering aangebragt, deze treurige bedenkingen wegnemen! „ Zij heeft," dus drukte zich de Reprefentant pasteur bij de opening der tweede Vergadering uit, „ de M grondvesten gelegd , waarop het Staats„ gebouw kan opgetrokken worden , de „ bouwftoffèn bereid, waaruit het moet „ worden zaamgefteld , beginzelen erkend „ en daargefteld, die ter leidftar zullen ver„ ftrekken, in het toekomende werk, en de „ nuttigheid van eene Eenheid van Beftuur „ in haar voorbeeld getoond," En even deze zelfde herinnering ftaat ons borg a dat wij, in het vervolg dezer Gefchiedenis, meer levendigheid en werkzaamheid zullen aantreffen ; en geeft ons het vooruitzigt, dat de Natie , thands omtrend alle punten haarer wezenlijkfte belangen voorgelicht, de zoo duur verkregen lesfen in seoeffening zal brengen , en in de invoering van eene wenschlijke Staatsregeling bet einde aanfchouwen van alle fchokken jn verwarringen* N-im-.