Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49a GESCHIEDENIS der

11.

BOEK,

l

IIOOFDS'

>

zins anders gewijzigd, te herhaalen. Hij drong dan aan , in dezelfde merkwaardige r-Zitting van Vrijdag, den 19., om op den 21.,des Zondags, den 5den verjaardag van de onthoofding van l ode wijk ca pet, iaat aan het Stadhouderfchap en alle Over* heerfching, plegtig te zweeren, Eene veel bereekenende ftilte volgde op dit Voorftel. De Voorzitter van hoof?, deze als eene goedkeuring opvattende , hielde reeds den beflisfchenden hamer opgeheven , om het Voorftel te befluiten, wanneer ten berge hem weêrhieldt, door aantemerken , dat de Vergadering, reeds eenmaal dergelijk een Voorftel verworpen hebbende, thands niet op hetzelve kon befluiten , maar het in advijs moest houden. Anderen, gelijk de

BEERE, VAN der HOEVEN, de leMON,BOSCH,de SONNAVlLLE, VOOGD,

wilden het Commisforiaal gemaakt hebben, en beweerden niet minder, dat een eed, in zoodanige onbeflisfehende uitdrukkingen, door Ariftocraaten en Stadhoudersgezinden zeer wel kon gedaan worden; dat het niet genoeg was, haat aan het Stadhouderfchap, maar dat men dien ook aan het Foederalisme moest zweeren. De 1.1 lle beweerde, op duchtige gronden, dat

het

Sluiten