Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. «s

D.) Voorts ter beantwoordinge van de Vraage: , Wat moet men denken van de Trapswyze^ Opkltm, minge , welke veele , zoo Oude als hedendaagjr.be, , Wysgeeren , hebben gefield plaats te hebben tusfcben , de'Natuurlyke Weezens , en tot welk een zekerheid , kunnen wy geraaken omtrent het daadlyke befiaan van , die Opklimminge , en van de Orde, welke de Natuur , daarin houdt ? zyn wel ingekoomen twee Antwoor, den , die beide goede Aanmerkingen behelzen , dan , de ééne behandelt het ftuk alleen Metaphyfisch , en , de andere is veel te bekrompen in zyne voorbeelden , uit de Natuurlyke Historie, dan dat dezelve zou heb, ben kunnen worden bekroond. Om deeze reden is , beflooten de Vraag nog eens vooneftellen, om te be, antwoorden vóór het begin van het Jaar 1789. mee , byvoeginge , dat de Maatfchappy op deeze Vraage "ééne Overnatuurkundige Vciiiundoiingen verlangt , ' maar Antwoorden uit de Natuurlyke Historie ontleend, ' alleen in aanmerking zal neemen.

, En offchoon het Antwoord onder de Zinlpreuk : Ardua dum metuunt, geoordeeld is niet na den Prys te kuunen dingen , is evenwel beflooten wegens de ' verfcheide goede gedachten , dewelken daarin gevonden worden , aan den Schryver daarvan , indien de' zelve goedvind zich aan de Maatfchappy bekend te ' maaken, te offereeren , om dezelve Verhandeling, ' als Verhandeling, onder de Werken der Maatfchappy 3 te plaatfen, en hem eene Zilvere Medaille tot bewys , van achting aan te bieden.

, £.) Ook was in 1781. "oorgefteld de Vraag ,r , om te beantwoorden vóór het Jaar 1783 : Kan men , de Snelheid van Stroomende Wateren, , op allerleije diepten , en dus ook de middelbaare Snel, beid ai iedere doorfnede , door eenigen Theoretifchen * * a , regel

Sluiten