is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joS NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra-

venha* ge.

Verbod van onze fchepen aen Engelfchete verkopen, verbeurenenz>

drie dubbelde waarde der bedonge Vragcpenningen, mirs daar van na behooren werde gedoceert : te verbeuren by de Rheeders van defelve Scheepen, voor elke reyfe dat foodaanig tranfport rnet den voorfchreeve Scheepen gedaan zal zyn, het zy de Scheepen op de daad agterhaald werden, of dat de Rheeders der felve naderhand overtuigt foude werden, haare Scheepen tot het voorfchreeve tranfport van verboode Goederen, Waaren of Koopmanfchappen te hebben gebruikt, of laaten gebruyken : te appliceeren de voorfchreeve boete een derdepart voor den Aanbrenger, een derdepart voor den Officier die de calange doen fal, en het refteerende derdepart ten profyte van de gemeene faak; verklarende voor nul en van onwaarde alle leeninge en verhuuringe van Scheepen in fraude van dit verbod voor de publicatie van het felve gedaan.

En fal den Kapitein, Schipper of Stuurman, welke na dat deefen Onfen Placaate geinforrheert fal zyn, of geinformeert fal hebben kunnen weefen , weetens eenige van de voorfchreeve Goederen , Waaren of Koopmanfchappen, voor reekening van de voorfchreeve Kroon of den Koning van GrootBrittannien of deszelfs Onderdaanen toebehoorende in fyn Scheepen fal hebben ingelaaden , doen of laaten inlaaden, verbeuren de eerflemaal een -lomma van duifend guldens, en indien fulks wederom gebeuren, een fomma van drie duif end guldens, en voor de derdemaal aan den Lyve geftraft werden.

tin op dat niemand hier van eenige ignorantie koome te pretendeeren,ontbieden en verfoeken Wy de Heeren Staaten, Stadhouder,GecommitteerdeRaade en Gedeputeerde Staaten van de reipective Provinden, en alle andere Ju üicieren en Officieren van den felven Lande, dat fy deefen Onfen Placaaten van Ronden aan alomme doen verkondigen, pubiicccren en affigeeren daar fulks van nooden weefen fal, en men gewoon is foodanige publicatie en affixie te doen; latten en beveeien voorts de Raaden ter Admiraliteit, de Advocaaten Fifcaal en Commifen Generaal, mitsgaders alle Admiraals, Vice-Admi-

raals,