Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i8 NIEUWE NEDERLANDSCHÊ

Ley-

BEtf.

Advys en Kef

field tm

in de

Mr. B. Voorda,

waarom zy verlangden , dat aan de zwartbeden' van den Profesfor Voora t wierd te gemoed'eekomen, bybrengen, vermits zy niet konde rralatenhunne hoogachting voor den Profesfor Voorda te betui1 gen, zo wegens zyn braaf perfonéel Caracter, als ■wegens de uitnemende diensten, zedert een lsfi«e reeks van jaaren aan de Univerfiteit beweezéri ° Dit het wel waar is, dat Commisfarisfen zyn i geïnformeerd, dat door een der Leden van Holland ■ by deszelfs Advys op het Staats - Rapport is p-eallegueerd, dat niemand , die door zyn gedrag en wyze van voorftel het Publiek in het vermoeden brenat dat de tegenwoordige Regecring in ftaat is, om door ingewikkelde en dubbelzinnige uitdrukkingen de onkundige gemeente te misleiden tot een Eed, ftrydende met de Vryheid en waare Conftitutie', niet langer als een openbaar Leeraar op 'sLands Univerfiteit behoorde te worden geduld', doch dat dit den grond van 't Staats-Rapport niet kan héb* ben uitgemaakt, daar dit Lid toen ter tyd eenvoudig de zaak aan de Juftitie wilde hebben gerenvovcerd.

Dat ook boven dien gereflecteerd moet worden • dat, Poer eerst, de Profesfor Voorda niet de oorzaak is van dit Adres, 'ï geen eenige Publiciteit ■ gelyk veel al dé gedrukte Staatsftukken, heeft gekreegen , maar Heeren Curateuren, door niet aftéwachten de Refolutie van Hun Edele Groot Moö op het Adres van den Senaat. °'

Tn.ficedm, Dat Profesfor V.orda nimmer, het zy by zyne Requestenof anderzints, eenige röe3èft gegeeven heeft, om te-doen vermoeden", dat hy van begrip was, dat dezen Eed voorbedacht sefchikt was om de gemeente te misleiden.

Ten derden, Dat 'er althans geene reeden is om zo kwalyk te duiden. dat een Profesfor in de Rechten , gewoon de wetten van alle kanten te befchouwen, zyne zwaarigheid aan den Souverain, eerst door middel van den Senaat, en wanneer, zonder

daaj?

Sluiten