is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 1795» 23Ï

ning wilde neemen, maar nog deezen avondkv. ten half negen uuren zoude rapport doen^sTi welk antwoord mede terftond aan de in 't»A Wapen van Embden vergaderde Burgers werd gecommuniceerd , met verzoek dat alle Clubs zeer talryi zouden vergaderen, en ten negen uuren Gedeputeerden zenden in het Wapen van Embden.

Intusfchen verfcheen in het Committé de Burger Krayenhof, welke tot Commandant der Stad gedispicieerd zynde, op zig nam, by Burgemeester Straalman te gaan, hem aftevragen, of hy en zyn- Medeftanders, op morgen, ter begeerte van de Burgery, hunne Posten wilden nederleggen, zullende men anders hen daartoe noodzaaken, en van het antwoord verflag doen.

Het welk gefchied zynde , en de BurgerCommandant Krayenhof een gunftigen uitflag op zyne Commisfie hebbende gerapporteerd , begaf zig eene Commisfie na het Wcpen van Embden, om hetzelve de Burgery bekend te maaken.

Terwyl eene andere Commisfie met den Burger Krayenhof werd gedispicieerd, met last om zig te vervoegen ten huize van den Commandant der Stad, Golofkin, en hem te zeggen, dat hy Commandant zig, na morgen ogtend, niet zoude hebben aan te matigen eenig Gezach, of zig op eenigerly wyze te gedragen als Commandant deezer Stad, alzo zy het commando aan hem by deeze ontnomen, en aan den Burger Krayen<&0#"hadden opgedragen; dat de laatfte ordres,

wel-