is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Een en dertigste deel. MDCCXCVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie8 NIEUWE NEDERLANDSCHE

's Gra-

venhaCE.

Prop,

van het

Comm.

yanAkg.

Waak.

zaam-

heid,

gereedïyk zal doorzien alle de inconvenienten-, die uit de agterwege blyving bier van zouden kunnen en moeten ontftaan.

En zo Burgers Reprefentanten! oordeelen wy op de gelegde gronden verpligt te zyn, by recapitulatie van al het vorengezegde Ulieden het volgend Decreet te moeten propóneeren.

(Zynde dit Coneeptdecreet van dien inhoud, als hier na in de refolutie der Vergadering is vermeld, welke, als hebbende dezelve zich daar mede geconformeerd, om eene herhaling te vermeiden, niet is geinfereerd.')

En dit alles overgevende aan uwe bekende en verlichte wysheid, twyffelen wy niet of Gylieden zult hier op neemen al zulk een vrugtbaar befluit als de aart en het gewicht der zaak vordert.

FENNEKOL.

Waarop na deliberatie is goedgevonden', de Gedeputeerden ter Generaliteit te qualificeeren om met overlegging van copie der Paspoorten , welke door Fredrik van Orange aan die genen, die in het zogenaamd Osnabrugs Leger gediend hebben, tot affcheid worde gegeven, ter Vergadering van H. H. Mog. namens deeze Provincie voor te dragen, en het daar heen te dirigeeren, dat ten fpoedigfte op naam der Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden eene Publicatie worde gearrefteerd en verzonden tegen het weder inkomen in eenig gedeelte deezer Republiek, of het zich ophouden binnen dezelve, van al zulke Perfoonen, als gediend hebben of geënrolleerd zyn geweest onder de

Trou-