Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN» January, 1796. 153

cn nader opening gegeeven hebbende van \ den Staat van zaken ten dien opzichte,\ hun voornemen is geaggreèerd, het welk e zy meenden aan dén voornoemden Gecommitteerden en aan de andere Bondgenooten niet onaangenaam te zullen zyn, om namelyk deezen morgen aan H. H. Mogenden te proponeeren, de admislïe van Bataafsch ,Braband vast te ftellen op het oogenblik, dat de quota zoude zyn gereguleerd, zynde zy Gedeputeerden dien conform gelast.

Dingsdag den if) January i?y6.

Aan de orde van den dag zynde de nadere deliberatien over het voorftel van het Committé Militair, wegens het oprechten van 4 Batailions Artillerie en 4 Compagnien rydende Artillerie, is hier op na deliberatie goedgevonden het gedaan voorftel te ampleéteeren en de Gedeputeerden ter Generaliteit te qualificee» ren en te gelasten om de daar in yervatte voordracht ter Vergadering van H. H.Mog. namens deeze Provincie te doen.

Woensdag den 20 January 1796.

Op het geproponeerde van het Committé van Buitenlandfche zaken is goedgevonden de Gedeputeerden ter Generaliteit te qualificeeren, om het ter Vergadering van H. H. Mog. daar heen te dirigeeren, dat,

ver-

iGra-

ENR&» E.

Sluiten