is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Een en dertigste deel. MDCCXCVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January. 1^6. 233

en namaagfchap alleen voor ditmaal te pasfe kwam, en ya;i weinig nut ten dien opzichte zoude zyn geweest: daar men zelve, buiten de Perfoonen deeze Vergadering uitmaakende in zoo veel vermaagfehap gekoomen is: eindelyk zoude ook wanneer de uitlooting ten overftaan der Voorftelleren 'en welke immers niets anders dan ten hunnen overftaan gefchieden konde) voor het formeeren der Nominatie moest gefchieden, daar door geheel vervallen, de reedenen waarom de Voorftelleren terftond na de Looting van 20 uit hun midden, zig in een byzonder bewaard vertrek afzonderen moeten. '

Accordeert met deszelfs Origineel,

F. J. PELLETIER,

Secretaris.

Amfterdam den 4 January J?96, het eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid,

De Municipaliteit Het het by dit Antwoord niet berusten. Overtuigd dat de verkiezing van Vertegenwoordigers de zaak van het Volk is, en tevens zien willende vergewisfen, of er in de daad zulk een misnoegen over den Nominatie beftondt, als in de Misfive beweerd wierdt deedt zy, op den 8 deezer, eene Publicatie afkondigen, inhoudende, dat aan elk Stemgeregtigd' Burger, van nieuws, een Billet zou worden thuis gezonden, op het welk ieder de gemelde Nominatie, door de enkele invulling van Ja of Neen, zou kunnen goed- of afkeuren.

Q Al-

Amsterdam.

Antwoordder Mw nicipaliteit.