is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Een en dertigste deel. MDCCXCVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 1796. 33?

bragt, uit welke nu weder, op dezelfde wyze als te voreo moet gekoozen worden.

20. Zo, by deze tweede ftemming nog me mand de volftrekte meerderheid heeft, zullen de drie die de meeste ftemmen hebben, alleen de Nominatie uitmaken, en die, uit dezelve, de meerderheid verkrygt, voor verkoozen gerekend worden. ,

21. In de gevallen m t vorig Artikel, bepaald, wanneer de ftemmen fteken, zal het lot beflisfen. , , ,

22 By aldien meer dan een van het getal der Perfoonen, welke benoemd mosten worden, by de eerfte ftemming geene volftrekte meerderheid heeft, zal voor zo veel van het getal als deze meerderheid niet hebben, afzonderlyk worden geftemd, in voegen als Art. 19, 20 en 21 gemeld.

23. Zo dra de verkiezing alzo gedaan is, zul len de Kiezsrs de benoemde Perfoon of Perfoo nen van de op hem of hen gevallen keuze verwittigen, en tot dat einde, zo fpoedig doenlyt dezelve ter hand ftellen of doen toekomen eet Geloofsbrief door hunnen Voorzitter en Secreta ris onderteekend, van den volgenden inhoud:

„ De Vergadering van Kiezers van het Hoofd , diftricl van heeft verkoozen tot Ver

'„ tegenwoordiger van het Zeeuwfche Volk dei Burger . , , ,,

24. Zo dta de verkiezing op de bovengemeld wyze gedaan, en de Geloofsbrief afgegeven is zullen de Kiezers uit een moeten gaan.

25. Wanneer de geen die verkoozen is, zie aan de keuze onttrekt, is hy verplicht daar va aan de Voorzitter der Kiezers kennis te geven welke de aangeblevene Kiezers tot het doen eent andere keuze binnen een gefchikten en kor mogelyken tyd in de beftemde Plaats van h< Hoofddiftrict. by eikanderen roept,

26. Alle noodzakelyke verfchotten en verterii

»

Middelburg*

Reglementvan

Provin» ciaalBi» jluur.

1

t

»

.1

»

r

:s |

1a