Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, WEM,

518 NIEUWE NEDERLANDSCHE

ning, dat tot approbatie van den toeflag niet hadden geconcurreerd, de conclufie hebbende aangezien: voorts hebben de Ge. committeerden uit de Stad en Schepen, dom van Nymegen, ten aanzien van het rechtsgebied over den grond van den Burg geinhaareerd, het ten Recesfe geinfereerde fub dato 15 September 1795.

De Gecommitteerden van Neder-Betuwe hebben verzocht aantekening, dat zy zich tegens dit protest, voor zo veel de flooping van den Burg aangaat, een Contra-protest jreferveerden.

la February 17$6.

Ontvangen, eene Misfive van het Provinciaal Collegie van Politie, Financie en Algemeen Welzyn, houdende de gefubdivideerde Quota's der refpeélive Kwartieren en der voorige Rekenkamer in eenen uitflag voor C) de twee Provinciën, Gelderland

(*) Tot het onderhoud yan de Dyk» en Waterwerken binnen het Canaal van Pannerden, •wordt ingevolge de Conventie van den jaare 1706, door de drie Provinciën, Gelderland, Utr'eclit en Overysfel, gecontribueerd na de Quotes, by de refpeéiive Provinciën gerecipieerd in de voldoeninge der Generaliteits Lasten. Doch na den jaare ïfil heeft Overysfel zich aan den last van het onderhoud van het Pannerdenfche Canaal onttrokken, zodanig, dat Gelderland genoodzaakt is geworden, het Contingent van Overysfel by provifte te verfchioten.

Te

Sluiten