Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, 1796. 523

dig gedenkteken der gryze Oudheid, behoorde te worden geconferveerd; en de oppervlakte of grond, benevens de CapelÏen, met afftand van het territoir of jurisdictie, voor zo veel noodig, aan-de Stad jNymegen gecedeerd, tegens extraditie van eene Obligatie, ter fomme van tien duizend guldens, ten laste der gemelde Stad in behoeve van de Provinciaale Domeinen, verrentende drie ten honderd jaarlyks; te meer, daar zedert het jaar 1467 het Recht van jurisdictie op den Burg twyffelachtig en disputabel is geweest, de Stad Nymegen, zo wel als het Ryk namens de Land; fchap, daar van in posfesfie zynde.

i3 February 1796.

Verlezen de Requeste van de Provifooreti van het Armen-Kinderen-Weeshuis binnen de Stad Nymegen, aan de Landfchap geaddresfeerd; houdende, dat het voorfchreve Huis door de liefdaadigheid der Gereformeerden in dien ftaat gebragt was, als zich hetzelve thands bevindt, zonder dat, voor zo veel bekend was, eenig Roomsch Burger, ooit of ooit, tot het in ftand bren. gen en houden van dien hadt medegewerkt of iets gecontribueerd; dienende tot geen ander einde, dan waar toe hetzelve ab initio is gedestineerd, en de Gereformeerde Testateurs en Testatrices hun geheele of gedeeltelyk vermogen aan hetzelve gemaakt en hefteed hebben. Dat Requestranten des Mm 2 niet

ARNHEM'

Sluiten