Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, 1796, 545

iieid over te geeven, met alle de Boeken, Brieven en Chartres tot het gezegde Huis fpecteerende , mitsgaders alle de nog in casfa zynde gelden.

Dat Requestranten geen refjexie zouden maaken op de contenue der Refolutie en de finguliere termen, waar in ze legt, alzo een bloote lectuur dezelve een ieder als voor het hoofd deed fpringen, maar alleen ten aanzien der zaak zelfs zouden aanmerken.

Dat offchoon het Huis, het welk zedert het jaar 1636 tot een Armen-KinderenWeeshuis was aangelegd, al eens een gedeelte van het Klooster Hesfenberg mogt hebben uitgemaakt, en alzo van een Roomsch Gefticht afkomftig'zyn, echter de Fondfen, waar döor dat Huisfubfisteert, en waar uit de gezegde Kinderen worden verpleegd, alleen van Gereformeerden afkomftig zyn, waar van dat Huis zyne fundatie geheel en al deriveert, en het welk dus uitmaakt een volkomen eigendom van de Gereformeerden.

Dat over zulks, in cas de Roomfchen immer zouden kunnen gezegd worden, eenig recht of pranenfie tot dat Huis te hebben , ('t welk Requestranten verre af waren van te willen ftellen) zich zulks dan nog maar alleen zoude kunnen bepalen tot het gebouw zelfs, en geenzints tot de goederen en effecten, die 'er nimmer eenige relatien toe gehad hebben, of daar aan zyn gehecht geweest.

Mm 3 Dat

Arnhem.

Sluiten