Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra

venha oe.

jao NIEUWE NEDERLANDSCHE

■ GELY KH E I D. VRTHE l lx BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE.

Liet Intermediair Uitvoerend Bewind der Ra» * taafiche Republiek, aan de Inge&tefién derzeive Republiek, Heil en Broederfchap l doet t-2 wtten:

Dat aan ons is voorgekomen, dat omtrent het 6de Artikel der Additioneele Artikelen, tot de Acte van Staatsregeling voor het Bataaffche Volk, mitsgaaers de'wyïe, op weliie en in hoe verre hetzelve tegenwoordig kan en behoord te worden in werking gtbragt, alomme niet op eene eenparige voet gedagt en gehandeld word.

Dat zelfs op zommige plaatfen aljesints willekeurig is te werk g. gaan, dat de Leden van onderfcheidene Kerkgenootfcbappen , de één den andere tot deze en geene zaken hebben willen noodzaken, en omftandigheden zyn gebeurd , die met den inhoud van bet voorfchre. ve 6<ie A tikel der gemelde Additioneele Artikelen niet zyn oveïééntebrengen, wordende by hetzelve wel gezegd: „ dat alle Kerkge„ bouwen en Pastoryhuizeii der voormaals „ Heerfchende Kerk, voor zoo verre zy door „ aanbouw met dé afzonderlyke Kas der Ge3, meente, geene byzondere Eigendommen zyn,

worden overgelaten aan de befchikking van „ieder Plaatfeiyk Bewind, om, deswegens, „ twsfchen alle Kerkgenootfcbappen een verge-

>yk te treffen;" doch zynde daarby tevens bepaald; „ dat de geichillen, over een of an;, dcc joinct in het voorfchreve Artikel ver-

» vat,

Sluiten