Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7H NIEUWE NEDER.L ANDSC HE

*sGra-

venha' ce.

Memorie van het In* term. Uitv, Bewind,

de ongunftige berigten door den Minister Meytfh van tyd tot tyd omtrent dezelve gegeven, en inzonderheid van de ampele Memorie door hem en den Burger Blauw over dit poh.ct ingezonden, en dien onvermindert hebben zy hun vertrouwen aan zulke geheime Agenten blyven fchenken, of ten minden het gevoeien van de meerderheid ten hunnen opzigte, niet tegengefprokeu; maar alièu hebben geenzins kennis gedragen, noch van de juiste fomme, over welke de vrye befchikking aan Eykenbroek was overgegeven, noch in het geheel van de laftructie hem ter hand gefield. Het ondert kenen dezer Stukken door den Burger van Langen , loco Secretarii, baarde reeds een billyk vermoeden, bevestigd door dien geen van oese Stukken onder de fecreete Papieren voorhanden zyn ; dan de Declaratoiren van den Burgers Fokker en Wildnck, l eden geweest van het vernietigd Uitvoerend Bewind , en hier by gevoegd fub. Nw. 25, benemen alle bedenking dezen aangaande, en openbaaren tevens eene misdaad, die alle vorige wanbedry'/ern van het Bewind ten minden evenaart; we k»' fa fiteit toch kan erger, en in den aanlag hi m de gevolgen zyn, dan het verdachten eere> V ftructie . aan welke de uitgave van miili »e< en ha :g', dan, met drie Leden, een Huk van zulk een aart, op naam van een geheel C-Hexie, op te d akm, op een tyd dat alle de I eden aanwezig waren, en zyne onfehuidige A npuer.uo. ten aldus bloot te dellen aan bet reebtma ig ongenoegen van een Volk, hetwetk lang febynt te fluimeren, maar wdks ontwaken Ichrikkelyk is?

Het volledig vertrouwen van het vernietigd Uitv erend Bs vind op Eykenbroek en Eberfiein, de befchikking hui door drie van deszelfs Leden, over aanzienlyke fommen gegeven, en het misdadige, hetwelk ten dezeu, in

hun

Sluiten