Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ka den aetna. 5T9„

tot zeven mijlen voort. Hoe moet de aarde hier niet van binnen uitgehold zijn, of welke een bcftendige. toevloed van brandende ftof moet daar geen' plaats' vinden, wanneer daar altijd weder genoeg voorraad is,; om .dc wijde opening aan te vullen , en de boyenlïe masfa hervoort tc dringen. Ik wierp een' fteen in de opening in, en telde langzaam vijf-en-twintig, wanneer ik nog den val van den fteen hooren kon.

In het Bosch-gewest troffen wij onze muildieren grazende aan, en ijlden, zo fnel als mogelijk was, in het Benedictiocr klooster Nicolo (F'Arena te rug, waar 'wij ons voor het eerst van de moeilijkheden der reize een weinig herhaalden. Mijn vriend hadt op den gantfehen weg eene beftendige mislijkheid befpeurd, en moest hier verfcheidene reizen overgeven. Ik voer deze omftandigheid aan, dewijl ik onder de naamen der daar aangefchrevene vreemdelingen verfcheidenen vond, die deze mislijkheid als een gevolg van hunne reize na den Aetna vermeldden. De oirzaak daar van is, behalven den hevigen zwaveldamp, dien men genoodzaakt is in te Hokken, en behalven het afmattend kampen tegen den fchrikkelijken orcaan, ontwijfelbaar te zoeken in den ongezonden nevel op den top des bergs; in de verfijnde lucht, die aan het zamenttel van ons lighaam niet geëvenredigd is; en in dc fnelle verandering van het climaat.

Onder de deelnemende toejuichingen der inwooners van Nicolofi reeden wij fnel na Katanië te rug, waar wij des avonds omtrent o uure weder aankwamen, na dat wij omtrent anderhalven dag onder weg doorgebragt hadden.

de dood oscars.

Een Gedicht van ossian.

W/aaromi, ó Zoon van alpin! opent gij_weder de W bron mijnes weemoeds, waarom'vraagt gij mij, hoe oscar fneuveldeV Mijne oogen zijn van traanen verblind, maar herinnering ftraalt aan mijn hart. Hoe kan ik den treurigen dood van den Vorst der Knjgeren verhaalen! Aanvoerer der Helden, ö oscar, roi.n Zoon!

Kk 4 zal

Sluiten